top of page

Transportstyrelsens medicinska krav

§

Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd bara utfärdas för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett fordon som kräver körkort.

Läkarintyg till C/D-körkort taxilegitimation

Körkortslagen ställer högre krav på den som vill köra t.ex. lastbil, buss eller taxi än övriga fordon med lägre behörigheter. Du som förare är ansvarig och måste följa de regler och föreskrifter som finns. För högre behörigheter innebär detta också att du inte får ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. 

Du kan läsa mer om trafikmedicin på Transportstyrelsen webbplats och där finns bl.a. föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125).

Synfunktioner

Kravet för högre behörigheter är att föraren har tillräckligt bra syn och gränsen ligger på 0,8 i synskärpa i det bästa ögat samt 0,1 i det sämre ögat (gränserna gäller med glasögon eller kontaktlinser). Ett litet undantag är gränsen för innehav av taxiförarlegitimation som ligger på minst 0,8 i synskärpa med båda ögonen. Föraren får inte vara enögd eller nattblind och ska ha normala synfält i båda ögonen. Dubbelseende får ej förekomma. Observera att vissa ögonsjukdomar kräver intyg av läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar.

Rörelseförmåga

Krav ställs på att föraren inte får ha en funktionsnedsättning som hindrar att man kör fordonet på ett trafiksäkert sätt och föraren måste kunna hjälpa sina passagerare ifall denne kör taxi eller buss.  Har man en funktionsnedsättning som kan kompenseras genom tekniska anordningar så kan man få ett körkort med begränsning till att bara gälla en viss typ av fordon med lämplig teknisk utrustning. 

Diabetes

Vid diabetes är det särskilda krav som gäller och de påverkas delvis av vilken typ av diabetes man har samt vilken behandling man har för sin diabetes. Som regel ska läkarintyget vid diabetes utfärdas av behandlande läkare som ska vara specialistutbildad.

Epilepsi

För de som har epilepsi krävs tio års anfallsfrihet utan läkemedelsbehandling för körkort med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE samt för taxiförarlegitimation. Har man risk för anfall, t.ex. EEG-förändringar, så uppfyller man inte kriterierna. Vid epilepsi ska läkarintyget utfärdas av behandlande läkare.

Hörsel och balanssinne

God hörsel krävs för körkort för buss och taxi. För körkort med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE samt för taxiförarlegitimation ska yrsel och balansrubbningar bedömas av läkare med specialistkompetens i öron, näs­- och halssjukdomar, för att intyg ska kunna utfärdas.

Demenssjukdom samt sömn- och vakenhetsstörningar

Kognitiva störningar som påverkar uppmärksamhet, omdöme och minne samt sjukdomar som innebär sömn- eller vakenhetsstörningar kan utgöra ett hinder för att ha körkort med högre behörighet eller taxiförarlegitimation. Demens utgör ett hinder för körkortsinnehav.

Alkohol, droger och läkemedel

Man får inte ha körkort med högre behörighet eller taxiförarlegitimation om man missbrukar eller är beroende av alkohol, läkemedel eller andra droger. Om man kan styrka att man varit nykter och drogfri under en period (via blodprover och läkarintyg) kan man få körkort. Särskilda riktlinjer avseende detta gäller.

Psykiska sjukdomar och störningar

Vid psykiatriska sjukdomar (t.ex. schizofreni, bipolär sjukdom och personlighetsstörningar) och lättare utvecklingsstörningar krävs intyg från läkare med specialistkompetens i psykiatri som bedömer eventuella trafikrisker vid sjukdomen.

ADHD, autismspektrum-tillstånd och liknande tillstånd

Vid neuropsykiatriska sjukdomar (t.ex. ADHD, ADD, DAMP eller Aspergers syndrom) görs en individuell bedömning från fall till fall där man bedömer eventuella trafikrisker.

Läkares skyldighet att anmäla

Alla läkare har, enligt körkortslagen, en skyldighet att anmäla olämplighet att ha körkort till Transportstyrelsen, vilket här går före tystnadsplikten. I sådana fall ska patienten informeras om att anmälan görs. 

Förnyelse av körkort med högre behörighet

Vart femte år måste man förnya sin körkortsbehörighet för C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE innan giltighetstiden gått ut. Efter 45 års ålder ska ett läkarintyg skickas in där det framgår att man fortfarande uppfyller de medicinska kraven för behörigheten. Före 45 års ålder räcker det med att skicka in en hälso­deklaration och ett intyg om synprövning för att körkortet ska förnyas. 

bottom of page